ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556

PDF Print E-mail
ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก

(เพิ่มเติม นางสาวเรณู ลิวอิส)

ให้มาทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386