โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญา โท-เอก ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ดูแลตลอดงาน ซึ่งผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายนั้น ได้รับความรู้จาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : ทัศนะต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386