ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท - เอก ปีการศึกษา 1/2567

PDF Print E-mail


ตารางเรียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2566

------------------ ป.เอก ------------------

ตารางเรียน ป.เอก ทุกสาขาวิชา


------------------ ป.โท -------------------

ตารางเรียน ป.โท ทุกสาขาวิชา

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386