ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มมร.อส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

PDF Print E-mail
1

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference and National Research Presentation 2023 : Wisdom and Virtue Development with Buddhist Principles โดยมี พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386