English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)

PDF Print E-mail
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 โดยเป็นการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 โดยเป็นการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกษา จาก มมร.ส่วนกลาง และ มมร. วิทยาเขตอีสาน โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นประธานดำเนินงานโครงการ
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386