การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

PDF Print E-mail

ภาพบรรยากาศการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

-สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 
-สาขาการวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา รุ่นที่ 1 

ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม  2566  ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ได้จัดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

โดยการดูเเลอย่างใกล้ชิดของ ของคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน อาทิ
- พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ. ดร.  รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
- พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
- พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เเละคณาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยเฉพาะครั้งนี้ถือเป็นการจัดกรรมฐานทีมีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ร่วมฝึกกรรมฐานร่วมกับพระนักเผยเเผ่ในเขตลุ่มเเม่โขงเเละภูมิภาคเอเชีย
ท่ามกลางอากาศหนาว เย็นสบาย ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกกรรมฐาน เเละซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386