เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2

PDF Print E-mail

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386