เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 26-30  ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัด Transcendental Leadership for Twenty-first Century Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop  ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 3


Read more...
 
พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นักศึกษา เตรียมพานพุ่มบูชาครู พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ อย่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3
Read more...
 
สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาการเขียนบทความวิจัยให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา โดยมี ผศ.พุทธรักษ์ ปราบนอก รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรธร


Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงาน พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน กล่าวถวานรายงาน จากนั้น พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร


Read more...
 
งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร., พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม, ดร.วิลัยพรณ์ เสรีรัตน์, ดร. และดร.จรูญ บุญธรรม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 


Page 1 of 10

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ระบบทะเบียนออนไลน์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386