ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์วาริณี โสภาจร   

ภาพบรรยากาศการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

-สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 
-สาขาการวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา รุ่นที่ 1 

ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
Read more...
 
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา PDF Print E-mail
Written by อาจารย์วาริณี โสภาจร   

#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2566  ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก  พระศรีวินยาภรณ์, ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)         


Read more...
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์วาริณี โสภาจร   

 
ตารางเรียน 2/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   


 
ตารางเรียน 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 


Page 1 of 12

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386