ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2567

PDF Print E-mail
1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่2)

ประจำปีการศึกษา 2567

.....................................................


1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386