การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รุ่น 8/1 จำนวน 20 รูป/คน ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา และได้ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้งานด้านการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตอีสาน และผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและร่วมเสวนา


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386