โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนา Intensive Course ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท จากนั้น พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่อง Word Processing and Soreto for Research and Edublogs

พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมดูและอย่างใกล้ชิด ได้แก่ พระมหาประสงค์ ภูริปญฺโญ พระอาจารย์ประสงค์ ญาณเมธี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ดร.สิทธิพร เกษจ้อย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์  ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่องแนวการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ โดย ดร.พรสมบัติ ศรีไสย และ ดร. วิไลัยพร เสรีวัฒน์ ในช่วงเย็น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.และพระมหาสมัย ผาสุโก หลังจากเสร็จสิ้นศาสนกิจเรียบร้อยแล้ว ได้มาให้กำลังใจนักศึกษาทุกท่าน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก




 
















 




 

 

























































































































































 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386