เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

PDF Print E-mail

ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386