สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

PDF Print E-mail

#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2566  ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก  พระศรีวินยาภรณ์, ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)         


เป็นประธานกรรมการ สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เเละกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ ,พระครูปลัด สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.,พระมหาสมบัติ คุเณสโก ดร.,ดร.ประสงค์ พรมศรี เเละ ดร.อัครเดช นีละโยธิน

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386