ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นักศึกษา เตรียมพานพุ่มบูชาครู พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ อย่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3
Read more...
 
สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาการเขียนบทความวิจัยให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา โดยมี ผศ.พุทธรักษ์ ปราบนอก รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรธร


Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงาน พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน กล่าวถวานรายงาน จากนั้น พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร


Read more...
 
งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร., พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม, ดร.วิลัยพรณ์ เสรีรัตน์, ดร. และดร.จรูญ บุญธรรม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Read more...
 
สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators A 30 Hours Intensive Workshop & English Language Skill for 21 st Century Leaders 30 Hours of Training ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

Read more...
 


Page 9 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386