ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจรยิวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ประธานดำเนินการสอบ และงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
Read more...
 
จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง มีอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอบด้วยหลาย ท่าน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพุทธทายาทผู้นำชุมชนในการนี้พระหาปัญญา ปัญญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน อบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง นักศึกษา มมร.ควรเป็นอย่างไรด้วย มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 190 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วย

Read more...
 
สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้จัดสัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยสืบเนื่องโครงการ จากการสัมมนาปรับแก้รูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เพื่อให้รูปแบบงานวิจัยเป็นสากล
Read more...
 
สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต ได้จัดสัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร., พระมหาสมัย ผาสุโก, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ในงาน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี  โดยการสัมมนาครั้งนี้
Read more...
 


Page 9 of 12

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386