ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย ดร. รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

Read more...
 
Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 8 -12 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ได้จัดโครงการ Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop and English Skill for Educational Leaders of the World Community 30 Hours of Training Doctoral Students in the Educational Administration Program โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Emeritus Dr. แบะ D.Merrill M. Oaks จาก WashingtonStateUniversity Pullman WA USA
Read more...
 
Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 8 -12 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ได้จัดโครงการ Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop and English Skill for Educational Leaders of the World Community 30 Hours of Training Doctoral Students in the Educational Administration Program โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Emeritus Dr. แบะ D.Merrill M. Oaks จาก WashingtonStateUniversity Pullman WA USA

Read more...
 
Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 26-30  ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัด Transcendental Leadership for Twenty-first Century Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop  ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 3


Read more...
 
พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นักศึกษา เตรียมพานพุ่มบูชาครู พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ อย่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3
Read more...
 


Page 6 of 15

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386