ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว

-นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
-นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ณ มหาวิทยาสุภานุวงค์ หลวงพระบาง 


Read more...
 
การสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
เมื่อวันที่ 28 -30  เมษายน 2566 เข้าร่วมสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี ณ ออนวัลเลย์ ฟาร์มสเตย์ สันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่ เเละ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read more...
 
งานประชุม International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   


1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Human Relationship in Society 5.0 in Buddhist Perspactive" งานประชุม  International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ที่บาหลี อินโดนีเซีย

Read more...
 
การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

ภาพบรรยากาศการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

-สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 
-สาขาการวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา รุ่นที่ 1 

ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
Read more...
 
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2566  ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก  พระศรีวินยาภรณ์, ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)         


Read more...
 


Page 6 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386