ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
 เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2556  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นันักศึกษาปริญญาโท  2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง มีอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอบด้วยหลาย ท่าน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
Read more...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2556 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน และพระอาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาบริหารการศึกษา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทปฏิบัติธรรมสัญจร ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง และวัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
Read more...
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้บรรยายให้โครงการ Intensive Workshop ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาโท วข.ศรีล้านช้าง และ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง บรรยายเรื่อง “การเขียนเค้าโครงวิจัยสาขาการบริหารการศึกษา” ส่วนในภาคบ่าย ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม
Read more...
 
โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 วันที่สองของโครงการ Intensive Workshop ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในช่วงเช้า พระครูปริยัติสารโสภิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเริ่มโครงการ Intensive Workshop วันที่สอง โดยในช่วงเช้าของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่องการใช้โปรแกรม Zotero ในการจัดการบรรณานุกรม
Read more...
 
โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนา Intensive Course ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท จากนั้น พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่อง Word Processing and Soreto for Research and Edublogs
Read more...
 


Page 8 of 12

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386