ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสนตร์อีสาน และงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดงานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีผู้ให้ความสนใจนำเสนอผลงานจำนวนมาก ในรูปแบบการนำเสนอแบบ Oral, Poster
Read more...
 
สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย ดร. รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

Read more...
 
Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 8 -12 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ได้จัดโครงการ Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop and English Skill for Educational Leaders of the World Community 30 Hours of Training Doctoral Students in the Educational Administration Program โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Emeritus Dr. แบะ D.Merrill M. Oaks จาก WashingtonStateUniversity Pullman WA USA
Read more...
 
Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 8 -12 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ได้จัดโครงการ Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop and English Skill for Educational Leaders of the World Community 30 Hours of Training Doctoral Students in the Educational Administration Program โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Emeritus Dr. แบะ D.Merrill M. Oaks จาก WashingtonStateUniversity Pullman WA USA

Read more...
 
Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 26-30  ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัด Transcendental Leadership for Twenty-first Century Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop  ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 3


Read more...
 


Page 8 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386