ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตและซักซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตใหม่ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ ในช่วงเช้าบัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายรูปหมู่ จากนั้นเดินขบวนผ่านซุ้มต้นจามจุรี โดยมีพ่อแม่พี่น้องยืนเป็นกำลังใจตลอดทาง และรับชมการประกวดต้องเพลงสากลคู่
Read more...
 
การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส. PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เดินทางมาเข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร
Read more...
 
สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา PDF Print E-mail
Written by phattharachaix   

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์,ดร.ประชัน ชะชิกุล และ นศ.ป.โท ปรัชญา รุ่น 10,11 เข้าร่วม "โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 (National Research Symposium 2016)"

Read more...
 
ความเคลื่อนไหว "สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา" PDF Print E-mail
Written by phattharachaix   

19 ต.ค. 2559: ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 10, 11 มมร. วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี ผอ.สามสำนัก อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา การบำเพ็ญประโยชน์ การสัมมนาวิชาการ งานวิจัยและสัมมนาพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดถึงการประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการ สกอ. ณ มมร ศาลายา เป็นต้น

Read more...
 
งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสนตร์อีสาน และงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดงานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีผู้ให้ความสนใจนำเสนอผลงานจำนวนมาก ในรูปแบบการนำเสนอแบบ Oral, Poster
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 


Page 1 of 11

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386