ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท - ป.เอก รอบที่ 1 PDF Print E-mail


Read more...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท -เอก (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   


Read more...
 
บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

 

 

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมการ และ การสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

 

Read more...
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 
มมร.อส. และ VNU-USSH HANOI แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ร่วมกับสาขาวิชาไทยศึกษา คณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดบรรยายเรื่อง “หลักภาษาไทย”Read more...
 


Page 2 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386