ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2566  ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก  พระศรีวินยาภรณ์, ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)         


Read more...
 
ตารางเรียน 2/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   


 
ตารางเรียน 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
โครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี ได้จัดโครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก 

Read more...
 


Page 5 of 16

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386