ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
บรรยากาศรายงานความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์ PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

 

 

 

 

Read more...
 
ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566 (รอบ 2) PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   


Read more...
 
ภาพบรรยากาศ โครงการบรรพชาศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปี2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 
ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

ภาพบรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-นักศึกษาปริญญาโท
-นักศึกษาปริญญาเอก

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

Read more...
 


Page 5 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386