ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558   "สวนหินช้างสี" หลังจากพระนักศึกษาธุดงค์เดินทางขึ้นบนภูสูงเรียบบร้อยแล้ว ก็ได้พักผ่อนที่ทัศนาสวนหินช้างสี  ทั้งนี้มีนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งเดินทางไปถวายน้ำปานะพระธุดงค์ก็ได้เที่ยวชมทิวทัศน์อันงดงามที่ใครๆ หลายๆคนไม่เคยเห็นอีกด้วย

Read more...
 
การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รุ่น 8/1 จำนวน 20 รูป/คน ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา และได้ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้งานด้านการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตอีสาน และผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและร่วมเสวนา
Read more...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 12-13-14 กันยายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมวิถีพุทธต่างๆ


Read more...
 
พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ ได้จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะคณาจารย์ และนักศึกษา โดยในช่วงเช้านักศึกษาเดินขบวนพานพุ่มจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย กล่าวคำขอขมา ร้องเพลงพระคุณที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาถวานพาน คณาจารย์กล่าวให้โอวาท
Read more...
 
โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ณ วัดป่าดงไร่ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ. อุดรธานี โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งนักศึกษาโครงการ we speak english ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการสันทนาการ
Read more...
 


Page 10 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386