ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งสอบผ่านการสอนข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารสิรินธร ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก


Read more...
 
การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.56 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ได้เดินทางมาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา ซึ่งเป็นนักศึกษาคฤหัสถ์คนแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เปลี่ยน จาก สารนิพนธ์ มาศึกษาเป็น วิทยานิพนธ์ ผลการสอบของนักศึกษาได้ "ดีมาก" มมร.อส.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

Read more...
 
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญา โท-เอก ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ดูแลตลอดงาน ซึ่งผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายนั้น ได้รับความรู้จาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : ทัศนะต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Read more...
 
ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดะรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, และพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร นอกจากนี้ได้นิมนต์/เชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอบประกอบด้วย พระครูสโมธารเขตคณารักษ์ ดร., พระปริยัติสารเวที ดร.,รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข, ดร.จรูญ บุญธรรม, เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more...
 
เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 งานวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้ดำเนินการให้งานบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาและจัดแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารจัดการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ  เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนขึ้นสอบหัวข้อสารนิพนธ์ในครั้งนี้
Read more...
 


Page 10 of 11

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386