ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 
ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1 2566


Read more...
 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

 

 

 

 

Read more...
 
บรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่นตามเเนวพุทธศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

 

 

 

 

Read more...
 
บรรยากาศการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

 

 

 

 

Read more...
 


Page 4 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386