ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ตารางเรียน 2/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   


 
ตารางเรียน 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
โครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี ได้จัดโครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก 

Read more...
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2565 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

altประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก (ออนไลน์)

------------------ ป.เอก ------------------
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.)
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.)
3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (ปร.ด.)

------------------ ป.โท -------------------
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
3.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (ร.ม.)
4.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.)

 


Page 7 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386