ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท -เอก (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2567

PDF Print E-mail


ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก (ออนไลน์)


------------------ ป.เอก ------------------


1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ด.)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.)

3) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.)

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (ปร.ด.)


------------------ ป.โท -------------------

1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม.)

2หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)

3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.)1.สม้ครเรียนออนไลน์

2.ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบสมัคร

3.ยอดผู้สมัคร

4.ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386