ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556 ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารและคณาจารย์จากส่วนกลาง มาร่วมเป็นกำลังใจและเข้าพบปะนักศึกษา จากนั้น พระมหาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท

Read more...
 
บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยกรรมการสอบนั้นประกอบด้วยกรรมการจากภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการและกรรมพิเศษจากภายนอก ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาเข้าสอบเป็นจำนวนมาก


Read more...
 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งสอบผ่านการสอนข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารสิรินธร ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก


Read more...
 
การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.56 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ได้เดินทางมาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา ซึ่งเป็นนักศึกษาคฤหัสถ์คนแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เปลี่ยน จาก สารนิพนธ์ มาศึกษาเป็น วิทยานิพนธ์ ผลการสอบของนักศึกษาได้ "ดีมาก" มมร.อส.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

Read more...
 
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญา โท-เอก ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ดูแลตลอดงาน ซึ่งผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายนั้น ได้รับความรู้จาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : ทัศนะต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Read more...
 


Page 16 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386