ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศใหักับนักศึกษาระดับปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมีน้องอ้อน หมอลำตัวแทนวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการขับร้องเพลงสู้เพื่อปริญญา จากนั้น  ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
Read more...
 
บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดโต๊ะรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน ในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง และ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในช่วงการทำ IS โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ผศ.วิทูล ทางชา นางสาวศริญญา เผือกนอก นายหาญ บึงสะพาน นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก นายจักราวุธ แซ่แต้ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครในวันนี้
Read more...
 


Page 16 of 16

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386