ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดะรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, และพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร นอกจากนี้ได้นิมนต์/เชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอบประกอบด้วย พระครูสโมธารเขตคณารักษ์ ดร., พระปริยัติสารเวที ดร.,รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข, ดร.จรูญ บุญธรรม, เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more...
 
เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 งานวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้ดำเนินการให้งานบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาและจัดแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารจัดการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ  เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนขึ้นสอบหัวข้อสารนิพนธ์ในครั้งนี้
Read more...
 
นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้เดินทางขอรับบริจากข้าวเปลือกจากชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

Read more...
 
การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพระนักศึกษา 2 รูป ณ มมร ศาลายา ส่วนกลาง ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พระมหาสมัคร มหาวีโร เป็นประธานเปิดสอบ และหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ร่วมในการสอบ มีคณะกรรมการสอบดังนี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานในการสอนวิทยานิพนธ์ พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ดร.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
Read more...
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศใหักับนักศึกษาระดับปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมีน้องอ้อน หมอลำตัวแทนวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการขับร้องเพลงสู้เพื่อปริญญา จากนั้น  ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
Read more...
 


Page 17 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386