ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 งานวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้ดำเนินการให้งานบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาและจัดแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารจัดการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ  เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนขึ้นสอบหัวข้อสารนิพนธ์ในครั้งนี้
Read more...
 
นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้เดินทางขอรับบริจากข้าวเปลือกจากชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

Read more...
 
การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพระนักศึกษา 2 รูป ณ มมร ศาลายา ส่วนกลาง ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พระมหาสมัคร มหาวีโร เป็นประธานเปิดสอบ และหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ร่วมในการสอบ มีคณะกรรมการสอบดังนี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานในการสอนวิทยานิพนธ์ พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ดร.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
Read more...
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศใหักับนักศึกษาระดับปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมีน้องอ้อน หมอลำตัวแทนวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการขับร้องเพลงสู้เพื่อปริญญา จากนั้น  ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
Read more...
 
บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดโต๊ะรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน ในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง และ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในช่วงการทำ IS โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ผศ.วิทูล ทางชา นางสาวศริญญา เผือกนอก นายหาญ บึงสะพาน นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก นายจักราวุธ แซ่แต้ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครในวันนี้
Read more...
 


Page 14 of 14

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386