ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจรยิวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ประธานดำเนินการสอบ และงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
Read more...
 
จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง มีอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอบด้วยหลาย ท่าน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพุทธทายาทผู้นำชุมชนในการนี้พระหาปัญญา ปัญญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน อบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง นักศึกษา มมร.ควรเป็นอย่างไรด้วย มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 190 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วย

Read more...
 
สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้จัดสัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยสืบเนื่องโครงการ จากการสัมมนาปรับแก้รูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เพื่อให้รูปแบบงานวิจัยเป็นสากล
Read more...
 
สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต ได้จัดสัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร., พระมหาสมัย ผาสุโก, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ในงาน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี  โดยการสัมมนาครั้งนี้
Read more...
 


Page 15 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386