สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

Print
Written by phattharachaix   

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์,ดร.ประชัน ชะชิกุล และ นศ.ป.โท ปรัชญา รุ่น 10,11 เข้าร่วม "โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 (National Research Symposium 2016)"

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์,ดร.ประชัน ชะชิกุล และ นศ.ป.โท ปรัชญา รุ่น 10,11 เข้าร่วม "โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 (National Research Symposium 2016)" ณ มมร.ศาลายา และได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ: กรณีศึกษาพระกรรฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์" โดย พม.รุ่งเรือง รักขิตธัมโม และคณะ เป็นผู้วิจัย

http://mbuisc.ac.th/phattharachaix/Pic2/1_resize.jpg