เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ปี 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386