เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ความเคลื่อนไหว "สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา"

PDF Print E-mail
Written by phattharachaix   

19 ต.ค. 2559: ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 10, 11 มมร. วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี ผอ.สามสำนัก อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา การบำเพ็ญประโยชน์ การสัมมนาวิชาการ งานวิจัยและสัมมนาพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดถึงการประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการ สกอ. ณ มมร ศาลายา เป็นต้น

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386