เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561

PDF Print E-mail
Written by Administrator   


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386