การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

PDF Print E-mail

wisdom and virtue development with buddhist principles

ขอเชิญนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาส่งผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386