เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ

Print

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 งานวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้ดำเนินการให้งานบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาและจัดแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารจัดการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ  เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนขึ้นสอบหัวข้อสารนิพนธ์ในครั้งนี้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดร.ขัตติย ด้วงสำราญ
 พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ดร.