เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เดินทางมาเข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เดินทางมาเข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย ดร. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ดร. ผศ.ดร.วิทูล ทาชา โดยมี ประเด็นในการตรวจ17 ประเด็น ของคณะกรรมการ เป็นประเด็นเพื่อความมีคุณภาพของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา... มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ผ่านการตรวจสอบทุกๆประเด็นและสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ "ผ่าน-สอดคล้อง" ตามเกณฑ์ทุกประเด็น


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386